Γενική Επισκόπηση

Το πρόγραμμα μαθημάτων παρέχει μια γενική θεώρηση για την παγκόσμια και εθνική εικόνα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, τις θεμελιακές επιστήμες για παραγωγή, αποθήκευση και κατανάλωση ενέργειας και τις συνέπειες στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία, των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ενέργεια.

Η ευρεία θεώρηση ακολουθείται από την εξειδίκευση στις πηγές και στην παραγωγή ενέργειας, τη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας, τη σχέση ενέργειας και περιβάλλοντος και τη σχέση ενέργειας και επιχειρηματικότητας.

Η εξειδίκευση ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή μιας πρωτότυπης έρευνας στη μορφή είτε ατομικής είτε ομαδικής εργασία.

Σκοποί και Στόχοι

Ο σκοπός του προγράμματος μαθημάτων είναι:

 • Να επιληφθεί τα τρέχοντα ζητήματα ενέργειας και το μέλλον της βιομηχανίας της ενέργειας μέσω της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών με τις στρατηγικές διαχείρισης
 • Να παράγει μεταπτυχιακούς αποφοίτους με ικανότητες συνεισφοράς στην διαμόρφωση των μελλοντικών κατευθύνσεων της βιομηχανίας που συνδέεται με την ευρεία έννοια του τομέα της ενέργειας.
 • Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς αποφοίτους με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για μια θετική συμβολή στις επιχειρηματικές στρατηγικές.
 • Να μεταδώσει στους μεταπτυχιακούς αποφοίτους μια ευρεία δια-τομεακή τεχνική κατάρτιση, καθώς και βαθύτερη γνώση και εργασιακές ικανότητες εξειδικευμένων επιλεγμένων τεχνολογιών.
 • Να δημιουργήσει φοιτητές ικανούς να λειτουργήσουν σε ένα πολυτομεακό περιβάλλον.
 • Να αναπτύξει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ικανότητας εφαρμογής αυτών των δεξιοτήτων σε αναπτυσσόμενες καινοτομικές λύσεις για τις πρακτικές ανάγκες της κοινωνίας.
 • Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να μπορούν να ακολουθήσουν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα σε βάθος παρέχοντας τους επιλογές.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Κατανόηση και Γνώση

 • Η απόκτηση μιας ευρείας, αλλά αναλυτικής θεώρησης των επίκαιρων θεμάτων της ενέργειας.
 • Η κατάκτηση των βασικών αρχών των επιστημών τεχνολογίας που συνδέονται με την ενέργεια.
 • Η εξέλιξη της γνώσης σε ανώτατο επίπεδο και η κατανόηση εννοιών, αρχών, θεωριών, και εφαρμογών εξειδικευμένων τεχνολογιών σε συγκεκριμένα επιλεγμένα θέματα.
 • Η ανάπτυξη γνώσεων επιχειρηματικότητας, διαχείρισης, νομικών και κοινωνικών θεμάτων στην τεχνολογία της ενέργειας.
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας ενσωμάτωσης της τεχνολογίας σε θέματα επιχειρηματικότητας με στόχο την καλή πρακτική της τεχνολογίας.
 • Η παραπέρα ανάπτυξη και εκτίμηση της δεοντολογίας και των κανόνων που σχετίζονται με την σωστή επαγγελματική άσκηση.

 

Δεξιότητες ανά ενότητα μαθημάτων

 • Η ενσωμάτωση των αρχών τεχνολογίας με τη γνώση και την κατανόηση των μαθηματικών, της επιστήμης και της διαχείρισης, ώστε να είναι εφικτή η υιοθέτηση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων στη λύση προβλημάτων.
 • Η χρήση ποικίλων πηγών για την παραγωγή και αξιολόγηση ιδεών.
 • Η χρήση μαθηματικών μοντέλων για την αξιολόγηση και επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων.
 • Η ανάλυση σύνθετων καταστάσεων πολύ-επιστημονικής φύσης για την δημιουργία κατάλληλων επιχειρηματικών στρατηγικών.

 

Γνωστικές Δεξιότητες

 • Η μεταφορά των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων σε ποικίλα πλαίσια.
 • Η ενσωμάτωση θεωρίας και πρακτικής.
 • Η εφαρμογή αριθμητικών, επιστημονικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων.

 

Βασικές Δεξιότητες

 • Η αποτελεσματική επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα και με τη χρήση ποικίλων μέσων.
 • Η ικανότητα εργασίας ως μέλος ομάδας αλλά και ως υπεύθυνος ομάδας.
 • Ο σχεδιασμός και οργάνωση της ατομικής μαθησιακής διαδικασίας μέσω αυτό-διαχείρισης και διαχείρισης χρόνου.
 • Η κατάρτιση στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής υψηλού επιπέδου.

 

Επαγγελματική Δεοντολογία

 • Επίδειξη ικανότητας κριτικής συνειδητοποίησης των επίκαιρων ζητημάτων του τομέα και ικανότητα διεξαγωγής εμπεριστατωμένων κριτικών σε περιπτώσεις ατελών ή ασυνεχών δεδομένων, ή σε καταστάσεις όπου δεν υπάρχουν επαγγελματικοί/δεοντολογικοί κώδικες και πρακτικές για καθοδήγηση.
 • Επίδειξη ικανότητας για αυτόνομη και ομαδική εργασία, ανά περίπτωση. Επίσης ικανότητα κριτικής σκέψης σε θέματα που σχετίζονται με ρόλους και ευθύνες.

 

Τρόποι Αξιολόγησης και Οδηγίες Επανεξέτασης

Αξιολόγηση Μαθημάτων

Η πολιτική που ακολουθείται για την αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών στα μαθήματα περιλαμβάνει διάφορους τύπους εξέτασης. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων διεξάγονται τεστ σε τακτά διαστήματα με στόχο να παραχθεί μια απεικόνιση της θεωρίας και οι φοιτητές να μπορούν να ενημερωθούν για τις επιδόσεις. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιείται συνεχής αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και συνοπτική αξιολόγηση στο τέλος των μαθημάτων. Αυτές οι δύο μορφές εξέτασης χρησιμοποιούνται σε διαφορετικό βαθμό σε κάθε μάθημα αλλά και οι δύο θεωρούνται σημαντικές για την συνολική αξιολόγηση και συμπεριλαμβάνονται στην επίσημη μέτρηση της επίδοσης των φοιτητών ως προς συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα.

Η κατανόηση, η γνώση και οι ικανότητες που αναπτύσσονται ανά θέμα, εξετάζονται με διάφορους τρόπους όπως τεστ, μικρές εργασίες, γραπτές εξετάσεις, εργαστηριακές εκθέσεις, ατομικές εργασίες και παρουσιάσεις.

Οι ατομικές ικανότητες αξιολογούνται κυρίως με εργασίες, εργαστηριακές ασκήσεις και παρουσιάσεις.

Λεπτομέρειες για την μέθοδο αξιολόγησης των επιδόσεων των φοιτητών παρέχονται στην περιγραφή μαθημάτων.