Περιγραφή Μαθημάτων

 

Όνομα πτυχίου

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(
M.Sc.)

Τυπική διάρκεια σπουδών (ώρες άνθρωποπροσπάθειας σπουδαστών)

1800

Διδακτικές μονάδες

180 (90 ECTS)

Οι σπουδαστές για να καλύψουν τις απαιτήσεις για το επίπεδο του Master πρέπει να περάσουν ένα από τα μαθήματα επιλογής (ε) και όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα.

Όνομα μαθήματος

B51ET  Βασικές Αρχές Ενέργειας (υ)

            Foundations of Energy (c)

ΤΕΙΑ 4  Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ε)

            Environmentai Impact Assessment (s)

ΤΕΙΑ 2  Διαχείριση Ενέργειας στα Κτήρια (υ)

            Buildings Energy Managment (c)

ΤΕΙΑ 5  Κλιματισμός (υ)

            Ventilation and Air Conditioning (c)

ΤΕΙΑ 6  Υψηλές Τάσεις (ε)

            High Voltage Engineering (s)

B51GE  Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (υ)

            Renewable Energy Technologies (c)

ΤΕΙΑ 3  Ηλεκτρικά Συστήματα Ισχύος (υ)

            Electrical Power Systems (c)

ΤΕΙΑ 1  Υπολογιστική Ρευστομηχανική (ε)

            Computational Fluid Mechanics (s)

B51GI  Τεχνολογικές Εξελίξεις & Επιχειρηματική Στρατηγική (υ)

           Technology Futures and Business Strategy (c)

B81EZ  Κριτική Ανάλυση και Ερευνητικές Μέθοδοι (υ)

            Critical Analysis & Research Preparation (c)

B51MD  και ΤΕΙΑ 7 Μεταπτυχιακή Διατριβή (υ)

                            Masters Dissertation (c)

   

(υ): υποχρεωτικό - (c): mandatory/compulsory
(ε): επιλογή - (s): selective