Εισαγωγικό Σημείωμα

Η ενέργεια στηρίζει όλου του είδους τις ανθρώπινες δραστηριότητες όχι όμως χωρίς επιπτώσεις. Είτε πρόκειται για τις μεγάλες βιομηχανίες είτε για μικρά νοικοκυριά, η εξάρτηση από μια αξιόπιστη παροχή ενέργειας είναι δεδομένη. Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά και ταυτόχρονα τα μεγάλα αποθέματα καυσίμων εντοπίζονται σε πολύ λίγες χώρες. Ως εκ τούτου η παραγωγή ενέργειας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στη σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα. Επιπλέον, οι εθνικές κυβερνήσεις άρχισαν να αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις που έχει η κατανάλωση ενέργειας στο περιβάλλον. Οι κλιματολογικές αλλαγές που παρατηρούνται σχετίζονται άμεσα με την κατανάλωση ενέργειας. Η Συμφωνία του Κιότο είναι ένα μόνο από τα πολλά παραδείγματα διεθνών και εθνικών πολιτικών δράσεων που επηρεάζουν τη νομοθεσία της βιομηχανίας και των τοπικών κοινωνιών. Η αυξημένη ζήτηση ενέργειας σε συνδυασμό με τις περιορισμένες πηγές καυσίμων καθώς και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, καθιστούν την ενέργεια ένα θέμα πολλά υποσχόμενο προς μελέτη και εφαρμογή.

Το Π.Μ.Σ. εν συντομία

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η πραγμάτευση των τρεχόντων ζητημάτων στο επιστημονικό πεδίο της Ενέργειας και το μέλλον της βιομηχανίας της Ενέργειας μέσω της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών με στρατηγικές διαχείρισης.

Σκοποί του Προγράμματος είναι η παροχή θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου στον τομέα των Τεχνολογιών και ευρύτερη γνώση και δεξιότητες στον τομέα της Ενέργειας, −τόσο για το Μηχανικό Πράξης όσο και για το Μηχανικό σε ρόλο διευθυντικό για τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη στρατηγικής− και η παροχή ειδίκευσης υψηλού επιπέδου, καινοτομικής και σύγχρονης, για επαγγέλματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της Ενέργειας και των νέων τάσεων σε αυτήν.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (03) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε τέσσερα (04) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master of Science-MSc) απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση όλων των μαθημάτων (αποδεικνύεται με εργασίες και εξετάσεις) καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, η διδασκαλία τους διεξάγεται στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

 

Γενικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το μεταπτυχιακό

Σύμβουλος – Καθηγητής

Για κάθε φοιτητή που παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θα οριστεί ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού που θα έχει το ρόλο του συμβούλου. Οι φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται τους συμβούλους- καθηγητές τους για όλα τα θέματα που αφορούν τη μαθησιακή δουλειά, τη μελέτη, καθώς και άλλα θέματα της φοιτητικής ζωής.

Συμβουλευτικό ρόλο, επίσης, έχει η υπεύθυνη του μεταπτυχιακού προγράμματος.


Επικοινωνία - Αξιολόγηση

Υπάρχει μια σειρά επιλογών, ανοικτή στους φοιτητές, για να επικοινωνήσουν τις απόψεις τους για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τα μαθήματα και το ακαδημαϊκό προσωπικό.

Στο τέλος κάθε μαθήματος θα δοθούν ερωτηματολόγια, που θα επιτρέψουν στους μαθητές να εκφράσουν την γνώμη τους για την ποιότητα του μαθήματος και της διδασκαλίας. Η ίδια διαδικασία θα πραγματοποιηθεί και στο τέλος του μεταπτυχιακού προγράμματος ώστε οι φοιτητές να αξιολογήσουν όλο το πρόγραμμα.

Επίσης, σε τακτικό επίπεδο, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν άτυπα με τα μέλη του προσωπικού για τα θέματα που τους απασχολούν ή τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν προκειμένου να οδηγηθούν σε άμεσες λύσεις ή σε περισσότερη καθοδήγησή και προτάσεις που μπορούν να υιοθετήσουν οι φοιτητές.